Zapraszamy do zapoznania się z naszym regulaminem oraz do pobrania kwestionariusza zapisu.

Regulamin uczestnictwa w zajęciach tanecznych dla dzieci i młodzieży
Organizator: Step To Dance Szkoła Tańca

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w celach prowadzenia korespondencji drogą elektroniczną lub poprzez wiadomości tekstowe

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Step To Dance Szkołą Tańca dalej: Administrator.
2. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail: szkolasteptodance@gmail.com lub listownie na adres: ul. Szlak 77/222, 31-153 Kraków          
3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu wynikającym z przedmiotu prowadzonej z Panią/Panem korespondencji drogą elektroniczną oraz w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami; podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679).      
4.Przekazane przez Państwa dane będą wynikały z konkretnego celu i zostaną wykorzystywane tylko
w związku z nim.          
5. Podanie danych osobowych nie jest konieczne, jednak w niektórych przypadkach brak ich podania uniemożliwi korzystanie z oferty Step To Dance Szkoła Tańca.      
6. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez określony czas, o którym poinformujemy.
7. Administrator przekazując Pani/Pana dane osobowe innym podmiotom w rozumieniu RODO będzie informował  o podmiocie przetwarzającym.    
8. Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.    
9. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.         
10. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
11. Przysługuje Pani/Panu także prawo sprzeciwu względem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.     
12. Dane zostały przez Panią/Pana podane dobrowolnie.

 

Regulamin uczestnictwa w zajęciach tanecznych dla dzieci i młodzieży
Organizator: Step To Dance Szkoła Tańca

Warunki zapisów:

Opiekun dziecka zgłasza organizatorowi na zajęciach lub telefoniczne (potwierdzając na email szkolasteptodance@gmail.com), zwanemu dalej „instruktorem”, chęć udziału swojego dziecka
w zajęciach tanecznych.  W zgłoszeniu email powinno znajdować się imię i nazwisko dziecka, wiek, telefon kontaktowy rodzica oraz rodzaj wybranych zajęć, godzina i miejsce.

Opiekun dziecka niezwłocznie po utworzeniu grupy zostaje poinformowany przez instruktora
o organizacji zajęć.       

Zapisanie dziecka na zajęcia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. Prawny opiekun dziecka jest
w pełni świadomy zdrowia swojego dziecka i jego kondycji fizycznej, a zapis na zajęcia jest jednoznaczny z zaświadczeniem o braku przeciwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach. Step To Dance nie odpowiada za kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników.

Podczas zajęć instruktor może dokonywać dokumentacji w postaci zdjęć lub nagrań filmowych, które mogą być wykorzystane w celach szkoleniowych lub reklamowych przez organizatora. Jeśli opiekun prawny uczestnika zajęć nie wyraża zgodny na publikację wizerunku proszony jest o wystosowanie odpowiedniego pisma.       

Opłaty za zajęcia:

1. Opłata za zajęcia powinna być uregulowana zgodnie z Cennikiem dostępnym na stronie www.steptodance.pl przed rozpoczęciem zajęć lecz nie później niż do 20 dnia każdego kolejnego semestru. Pierwsze zajęcia każdego nowego Uczestnika są bezpłatne podobnie jak zajęcia i lekcje pokazowe odbywające się we wrześniu.

2. Płatność za zajęcia jest wnoszona w systemie semestralnym (kwartalnym):       
miesiąc wrzesień jest liczony indywidualnie w zależności od ilości zajęć odbytych w ramach umowy przy cenie 20zł za zajęcia.            
a/ semestr I – miesiące październik, listopad i grudzień –                                    200 zł brutto   
b/ semestr II – miesiące styczeń , luty, marzec –                                               190 zł brutto    
c/ semestr III – miesiące kwiecień ,maj ,czerwiec –                                170 zł brutto    
Nie ma możliwości opłaty za pojedyncze zajęcia.

3. Jeżeli uczestnik zajęć wpłaci jednorazowo opłatę za wszystkie semestry z góry na początku roku szkolnego otrzymuje rabat w wysokości 10 % (60 zł).         

4. W razie dołączania do grupy w innym terminie niż początek kwartału (semestru) płatności będą ustalane indywidualnie
Sezon taneczny trwa od 10.09.2019 do 20.06.2020 i odbywa się zgodnie z kalendarzem szkolnym.
W okresie ferii zimowych, dni bez zajęć dydaktycznych w placówce, świąt i dni ustawowo wolnych od nauki, zajęcia taneczne nie odbywają się.          

Opłatę za zajęcia można dokonać przelewem na konto

Nr konta:          03 1140 2004 0000 3302 7796 8115

Tytuł: Imię i Nazwisko Dziecka, Numer Szkoły do której dziecko uczęszcza      
Okres za jaki następuje zapłata   

Klasa do której dziecko uczęszcza        

1.        W razie nieuregulowania płatności w terminie, dziecko może nie zostać wpuszczone na zajęcia.

2. W przypadku rezygnacji z zajęć, składki opłacane co kwartał ustają w ostatnim miesiącu uczęszczania na zajęcia.

3.       Po konsultacji z opiekunami w przypadku zawieszenia dziecka na zajęciach (rażące łamanie regulaminu podczas zajęć), wpłacone składki nie podlegają zwrotowi.

4.       Wszystkie opłaty są imienne i nie wolno ich odstępować innym uczestnikom zajęć. Faktura jest wydawana na życzenie klienta po zwrocie paragonu.

5.       Step To Dance  w wyjątkowych sytuacjach ma prawo odwołać zajęcia, zmienić ich termin lub zorganizować zastępstwo za instruktora. Informacja będzie dostarczana uczestnikom za pośrednictwem SMS, na stronie www.steptodance.pl i FB.

6.       Jeśli została dokonana wpłata za cały rok lub semestr zajęć, a grupa została rozwiązana z winy organizatorów, to opłata za zajęcia zostanie zwrócona za okres od miesiąca, w którym zajęcia się już nie odbywają.

7.       W przypadku choroby długotrwałej uczestnika (2 tygodnie i więcej), opłata może ulec pomniejszeniu, po okazaniu odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego. Wszystkie przypadki są rozpatrywane indywidualnie. Krótsza nieobecność na opłaconych zajęciach może zostać odrobiona w innej placówce w dowolnym terminie lecz w cyklu tego samego semestru.        

Warunki i zasady uczestnictwa

Ilość dzieci na zajęciach jest ograniczona (w zależności od placówki).
Minimalna ilość uczestników w grupie wynosi 8, chyba ze instruktor postanowi inaczej.  
W przypadku chęci rezygnacji z zajęć powinno się wysłać powyższą informację oficjalnie drogą mailową w formie pisemnej na adres: szkolasteptodance@gmail.com. Jeśli  rezygnacja nie wpłynie do Nas
z wyprzedzeniem Szkoła Tańca Step To Dance zastrzega sobie możliwość naliczenia kolejnych opłat.

Zasady i zachowanie na treningu.

Odpowiedzialność za uczestników zajęć ponosi instruktor wyłącznie podczas trwania zajęć na sali ćwiczeń. Przed rozpoczęciem zajęć sprawdzana jest lista obecności uczestników. Uczestnicy są zobligowani do wykonywania poleceń instruktora, zachowania się w sposób kulturalny i niezagrażający innym uczestnikom. Zobowiązani są również do przestrzegania wszystkich regulaminów obowiązujących w danej placówce. Instruktor nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykonywania czynności lub  ćwiczeń ,których nie zlecił prowadzący zajęcia.

Uczestnicy zajęć zobligowani są do kulturalnego, nie zagrażającego bezpieczeństwu innych osób zachowania podczas zajęć oraz zobowiązują się do poszanowania praw i godności innych uczestników
i instruktorów. W razie niedostosowania się do panujących na treningu zasad, instruktor ma prawo usunąć dziecko z zajęć. Notoryczne łamanie regulaminu może skutkować upomnieniem, tymczasowym zawieszeniem lub w ostateczności skreśleniem z listy uczestników zajęć.

Na zajęciach obowiązują stroje sportowe – sportowe buty i wygodne ubranie.

Za straty materialne wynikłe z winy niepełnoletniego (mienie Szkoły lub Step To Dance) odpowiadają jego prawni opiekunowie. Nie ponosimy odpowiedzialności za pozostawione, lub zgubione rzeczy na sali ćwiczeń.